Yoarashi Inasa
Yoarashi Inasa
Todoroki, feu
Todoroki, feu
Todoroki, nature
Todoroki, nature
Shinsou
Shinsou
Todoroki
Todoroki
Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya, combat
Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya, combat
Midoriya
Midoriya
Todoroki Shouto
Todoroki Shouto
Todoroki, combat
Todoroki, combat
Mineta, Ochako, Todoroki et Midoriya, peinture
Mineta, Ochako, Todoroki et Midoriya, peinture
Shigaraki
Shigaraki
Midoriya, savant fou
Midoriya, savant fou
Kendou
Kendou
Midoriya, combat
Midoriya, combat
Midoriya, vilain
Midoriya, vilain
Midoriya, lunette
Midoriya, lunette
Kirishima
Kirishima
Midoriya Izuku
Midoriya Izuku
Kaminari
Kaminari
Iida, Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya, uniforme
Iida, Ochako, Bakugou, Todoroki et Midoriya, uniforme
Kaminari, Kirishima, Bakugou et Todoroki
Kaminari, Kirishima, Bakugou et Todoroki
Kaminari, lunette
Kaminari, lunette
Inko, mère Shouto, Todoroki et Midoriya
Inko, mère Shouto, Todoroki et Midoriya
Aizawa
Aizawa
Kaminari, adulte
Kaminari, adulte